The Texas State Bonsai Exhibit, Inc. | Camellia 12-06-2015 | Photo 1