The Texas State Bonsai Exhibit, Inc. | Pilot Installation 2-28-2016 | Photo 1