The Texas State Bonsai Exhibit, Inc. | Pilot Installation 3-26-2016 | Photo 1