The Texas State Bonsai Exhibit, Inc. | Pilot Installation 1-24-2016 | Photo 1